Vegan Ahi at Island Poké

Vegan ahi bowl

Try Europe’s first plant-based tuna ahi bowl – 100% natural, 100% vegan!